comunica amb dades
anagrama
 
icona pàgina
/serveis/contacte
 

youtube google
 

Política de Privacitat i Seguretat

 

Àmbit

Aquesta Política de privacitat i seguretat descriu com gestionem la informació per a la prestació dels nostres serveis. S'aplica en general a:

 • els treballs que Dades Vallès SL fa pels seus clients,
 • les dades que s’utilitzen per realitzar-los,
 • i a la difusió que es faci dels treballs finalitzats.
 • també, aquesta Política de Privacitat hi expliquem com gestionem les dades que utilitzem per la nostra activitat comercial per difondre els nostres serveis.

D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals (RGPD), aquesta política pretén facilitar-vos la informació prevista als articles 13 i 14 de l'esmentat Reglament, així com d'altra que es considera necessària sobre com recollim i com utilitzem les vostres dades personals.

Tractament de Dades

Quan utilitzes els serveis de Dades Vallès SL, acceptes que:

 • Les dades que Dades.cat (Dades Vallès SL) utilitza pels seus treballs, son en general propietat del client, i en cap cas s'utilitzen per altres treballs si no hi ha una autorització expressa per part del client.
 • Dades Vallès S.L. té de CIF: B62720313 i està registrada al Registre Mercantil de Barcelona, tom 34294, foli 11, fulla B241958 amb domicili fiscal al C/Ant Joan, 14 de Matadepera (CP 08230).
 • El responsable de la gestió de dades personal és l'administrador de l'empresa, la Dra. Meritxell Cano Autet.
 • Les dades del client s’utilitzen per les comunicacions entre les dues parts i per mantenir la relació comercial. Aquestes dades son protegides amb mesures de seguretat adients.
 • Dades Vallès SL col·labora en la difusió i coneixement dels treballs realitzats amb finalitats públiques.
 • Els treballs a empreses seguiran estrictes compromisos de confidencialitat i no es mostraran ni dades, ni resultats ni processos de treball a tercers.
 • Dades Vallès SL divulgarà quins son els seus clients amb qui ha treballat. Quan el client no vulgui que Dades Vallès SL difongui que està treballant  per ell, el client ho farà saber expressament.
 • En cas que hi hagi un conflicte, una reclamació, incompliment o frau, s’utilitzaran les dades i tots els documents a disposició per fer els requeriments pertinents. I a la vegada, si el nostre client és el perjudicat, es col·laborarà amb ell en la resolució.

Dades Vallès SL en cap cas modifica, esmena o corregeix les dades d’origen utilitzades o obtingudes i segueix protocols de qualitat per no fer incorreccions en el tractament de dades.

Dades de caràcter personal

 • Dades Vallès SL envia faxos, emails, cartes, i altres comunicacions per fer conèixer la seva activitat. Degut a la naturalesa dels seus serveis, en general Dades Vallès SL no utilitza dades de caràcter personal. D´acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals (RGPD),  les dades de caràcter professional no han de ser inscrites. De totes maneres informem que apliquem el Reglament 2016/679 per a totes les dades que tenim. Aquestes estan incloses en un fitxer titularitat de Dades Vallès S.L. En qualsevol moment, es pot sol·licitar l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot dirigint un escrit a l´adreça mencionada anteriorment.
 • Dades Vallès SL no utilitza dades de caràcter personal pels seus treballs. En el cas que el treball suposi la utilització de dades d’aquest tipus, i per complir el reglament,  Dades Vallès SL ha de formalitzar un contracte per L'ACCÉS A DADES PER COMPTE DE TERCERS, on s'estipularà la finalitat del tractament de dades, la finalitat de l'ús de les dades, la no comunicació de les dades a altres, les mesures de seguretat que s'utilitzaran per evitar el filtratge de dades i la destrucció de les dades una vegada acabat el servei. els treballs i enquestes en les que Dades Vallès ha participat, han estat sense conèixer cap dada personal dels que van accedir a repondre, col·laborar o participar.

Drets de protecció de dades i com es poden exercir

 • Retirada del consentiment: Quan estiguem utilitzant la vostra informació personal a partir del vostre consentiment, teniu el dret de retirar-lo en qualsevol moment.
 • Dret a ser informat: Teniu el dret a ser informats sobre l'ús de la vostra informació personal. Aquesta política, i els textos legals resumits que utilitzem en les nostres comunicacions i formularis, pretenen ser una descripció clara i transparent al respecte.
 • Dret d'accés: Podeu sol·licitar-nos (per escrit) quina informació vostra tenim i/o demanar-nos-en una còpia. En general les dades d'empreses o ens i administracions públiques, son simplement les dades de contacte. En el cas de dades personals, son únicament la direcció de mail, i en alguns casos el nom quan hem realitzat un curs en el que vau assistir, amb el consentiment de rebre informacions d'altres cursos. En el cas de sol·licitud d'informació, és unicament l'adreça de mail i la comarca que vau declarar on viviu quanus vau inscriure al formulari del la web www.dades.cat o edu.dades.cat.
 • Dret d'eliminació: A partir del 25 de maig de 2018, i des de ja abans, podeu exercir el vostre “dret a l'oblit”, és a dir, d'eliminar les dades que us puguin identificar personalment (hi podria haver ocasions en què no puguessim complir aquesta sol·licitud per motius legals, fet que us seria notificat). En alguns casos, suggerirem donar-vos de baixa de futures comunicacions, en lloc d'eliminar les dades.
 • Dret de rectificació: Si les vostres dades són incorrectes en les nostres bases de dades, teniu el dret de demanar-nos la seva actualització.
 • Dret a la limitació del tractament: En certes situacions, teniu el dret de demanar-nos una limitació en el tractament que fem de les vostres dades, si no esteu d'acord amb la seva exactitud o ús legítim. Això comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades: Quan estiguem utilitzant la vostra informació personal amb el vostre consentiment, la llei us permet demanar-nos la portabilitat de les vostres dades a un altre proveïdor de serveis. En aquest cas, us facilitarem (a vosaltres o a la tercera part que ens hagueu indicat) les vostres dades personals en un format estructurat, d'ús comú i llegible, sempre que sigui tècnicament viable.
 • Dret d'oposició i decisions individuals automatitzades: Podeu, sempre que no concorri cap de les excepcions previstes en el Reglament, oposar-vos a que les vostres dades siguin objecte de tractament. Aquesta oposició, la podeu presentar en qualsevol moment, i es podrà basar en motius relacionats amb la vostra situació particular. En aquest cas, deixarem de tractar les vostres dades personals.

Alguns d'aquests drets els podeu exercir directament a través dels formularis web habilitats a aquest efecte i també mitjançant l'enllaç corresponent en els correus informatius que us enviem (si és el cas).

Complementàriament, podeu sol·licitar l'exercici de qualsevol d'aquests drets adreçant un correu electrònic a comercial@dades.cat.

Informació que ens faciliteu mitjançant formularis web

Alguns dels formularis web a través dels quals recollim les vostres dades personals són per inscriure't a informacions periòdiques: cursos, treballs o esdeveniments. En aquests casos, en el moment de la recollida s'indica la informació bàsica sobre protecció de dades, especialment la seva finalitat. En general, les dades personals que ens faciliteu mitjançant aquests formularis són: Adreça de correu electrònic. En algun cas nom i cognoms, i Comarca.

Informació que recollim de les vostres visites als nostres webs

No recollim o relacionem les visites que feu a la nostra web amb la base de dades que tenim dels nostres contactes. Recollim informació limitada dels usuaris i estadístiques globals sempre anònimes a través dels serveis de Google Analitics. Aquesta informació la utilitzem per millorar l'accés als continguts i als serveis que us oferim, i per monitoritzar el seu rendiment.

No tenim cap zona de la web per serveis o aplicacions web per ús personalitzat.

Localització No recollim dades personals de localització a part de les estadístiques de les visites a web. No relacionem aquestes dades amb els contactes de les nosters bases de dades.

Dades de menors Si bé els continguts dels nostres webs i aplicacions poden ser utilitzats per menors d'edat, en cap cas requerim les seves dades personals. Si sou menors d'edat, si us plau no intenteu registrar-vos com a usuari dels nostres webs o aplicacions. Si descobrim que hem obtingut informació personal d'un menor, eliminarem aquesta informació al més aviat possible.

Internet

 • Dades Vallès SL no utilitza cookies en la seva web ni en els seus emails per conèixer i fer seguiment de qui els llegeix. Ara bé, té activats serveis estadístics de control del propi servidor i de Google Analytics, Adwords i Adsense.
 • Els emails que Dades Vallès SL envia no son spam, ni tenen programes d’spyware. ni contenen missatges falsos encara que enviem emails per fer conèixer la nostra activitat.

Seguretat

 • Els ordinadors utilitzats en el nostre treball, i que contenen dades dels processos realitzats pels clients, estan protegits contra virus i spyware.
 • Els treballs es realitzen en ordinadors amb discos durs clonats (dues vegades) dins el mateix ordinador, i a més, de forma periòdica, es realitzen còpies de seguretat externes.
 • No tenim cap dada (ni personal ni d'emrpeses) guardada en servidors d'accés des del núvol de la xarxa.


Temps de conservació les dades

Només emmagatzemem la vostra informació personal en la mesura que la necessitem, a fi de poder utilitzar-la segons la finalitat per a la qual va ser recollida, i segons la base jurídica del seu tractament, de conformitat amb la llei aplicable. Conservarem la vostra informació personal mentre estigueu registrats com a usuaris dels nostres serveis, mentre existeixi una relació contractual i/o comercial, o mentre no exerciu el vostre dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les vostres dades (per a més informació, vegeu l'apartat sobre els vostres drets). En aquests casos, conservarem la informació degudament bloquejada, sense fer-ne cap ús, mentre pugui ser necessària per a l'exercici o la defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del tractament de les vostres dades, que hagi de ser atesa i per a la qual sigui necessari recuperar-la. També podem conservar les vostres dades personals durant un temps addicional raonable per facilitar la resposta a consultes, sol·licituds o queixes que pugueu adreçar-nos posteriorment. Per determinar els períodes de conservació de dades personals, tenim en compte: la quantitat de dades, la naturalesa de les dades, la sensibilitat de les dades, el risc potencial de danys per un ús no autoritzat o per revelació de les vostres dades, les finalitats per a les quals tractem les vostres dades i si podem aconseguir aquestes finalitats mitjançant altres mecanismes, i els requisits legals aplicables. En algunes ocasions, fem anònimes les vostres dades personals (per tal que no es puguin associar amb vosaltres) per a finalitats estadístiques. En aquests casos, emmagatzemem aquesta informació (anònima) de forma indefinida, sense notificar-vos-ho.

 

NOTA: Aquesta Política ha estat redactada i acceptada dins la nostra emrpesa el 24 de maig del 2018. En cas que hi hagi altres versions o en altres idiomes, emagatzemada en cercadors o en el nostre servidor on hi tenim allotjada la web, i que s'hi accedeixi per links obsolets o emails antics enviats, aquesta última versió és la vàlida per la nostra política de Privadesa.

 

Vol fer-nos alguna pregunta? en menys de 24h tindrà una resposta
d'Acord