comunica amb dades
anagrama
 
icona pàgina
/serveis/contacte
 

youtube google
 

Política de Privacitat i Seguretat

 

Àmbit

Aquesta Política de privacitat i seguretat descriu com gestionem la informació per a la prestació dels nostres serveis. S'aplica en general a:

 • els treballs que Dades Vallès SL fa pels seus clients,
 • les dades que s’utilitzen per realitzar-los,
 • i a la difusió que es faci dels treballs finalitzats.
 • també, aquesta Política de Privacitat hi expliquem com gestionem les dades que utilitzem per la nostra activitat comercial per difondre els nostres serveis.

Tractament de Dades

Quan utilitzes els serveis de Dades Vallès SL, acceptes que:

 • Les dades que Dades.cat (Dades Vallès SL) utilitza pels seus treballs, son en general propietat del client, i en cap cas s'utilitzen per altres treballs si no hi ha una autorització expressa per part del client.
 • Dades Vallès S.L. té de CIF: B62720313 i està registrada al Registre Mercantil de Barcelona, tom 34294, foli 11, fulla B241958 amb domicili fiscal al C/Ant Joan, 14 de Matadepera (CP 08230).
 • Les dades del client s’utilitzen per les comunicacions entre les dues parts i per mantenir la relació comercial. Aquestes dades son protegides amb mesures de seguretat adients.
 • Dades Vallès SL col·labora en la difusió i coneixement dels treballs realitzats amb finalitats públiques.
 • Els treballs a empreses seguiran estrictes compromisos de confidencialitat i no es mostraran ni dades, ni resultats ni processos de treball a tercers.
 • Dades Vallès SL divulgarà quins son els seus clients amb qui ha treballat. Quan el client no vulgui que Dades Vallès SL difongui que està treballant  per ell, el client ho farà saber expressament.
 • En cas que hi hagi un conflicte, una reclamació, incompliment o frau, s’utilitzaran les dades i tots els documents a disposició per fer els requeriments pertinents. I a la vegada, si el nostre client és el perjudicat, es col·laborarà amb ell en la resolució.

Dades Vallès SL en cap cas modifica, esmena o corregeix les dades d’origen utilitzades o obtingudes i segueix protocols de qualitat per no fer incorreccions en el tractament de dades.

Dades de caràcter personal

 • Dades Vallès SL envia faxos, emails, cartes, i altres comunicacions per fer conèixer la seva activitat. Degut a la naturalesa dels seus serveis, no utilitza dades de caràcter personal. D´acord amb el que estableix la Llei de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic i la Llei Orgànica 15/1999 vigent, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal espanyola,  les dades de caràcter professional no han de ser inscrites. De totes maneres informem que les dades que tenim estan incloses en un fitxer titularitat de Dades Vallès S.L. En qualsevol moment, es pot sol·licitar l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot dirigint un escrit a l´adreça mencionada anteriorment.
 • Dades Vallès SL no utilitza dades de caràcter personal pels seus treballs. En el cas que el treball suposi la utilització de dades d’aquest tipus, i per complir la Llei de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic i la Llei Orgànica 15/1999 vigent, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal espanyola,  Dades Vallès SL ha de formalitzar un contracte per L'ACCÉS A DADES PER COMPTE DE TERCERS, on s'estipularà la finalitat del tractament de dades, la finalitat de l'ús de les dades, la no comunicació de les dades a altres, les mesures de seguretat que s'utilitzaran per evitar el filtratge de dades i la destrucció de les dades una vegada acabat el servei.

Internet

 • Dades Vallès SL no utilitza cookies en la seva web ni en els seus emails per conèixer i fer seguiment de qui els llegeix. Ara bé, té activats serveis estadístics de control del propi servidor i de Google Analytics, Adwords i Adsense.
 • Els emails que Dades Vallès SL envia no son spam, ni tenen programes d’spyware. ni contenen missatges falsos encara que enviem emails per fer conèixer la nostra activitat.

Seguretat

 • Els ordinadors utilitzats en el nostre treball, i que contenen dades dels processos realitzats pels clients, estan protegits contra virus i spyware.
 • Els treballs es realitzen en ordinadors amb discos durs clonats (dues vegades) dins el mateix ordinador, i a més, de forma periòdica, es realitzen còpies de seguretat externes.
Vol fer-nos alguna pregunta? en menys de 24h tindrà una resposta
d'Acord